[ⵙ ⵓ ⵔ ] ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵏⵊ ⵏ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

[ⵙ ⵓ ⵔ ] ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵏⵊ ⵏ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.
[ⵙ ⵓ ⵔ] ⵡⴻⵔ ⵢⴻⴵⴵⵉ ⴱⵓ ⵢⴻⵜⵡⴰⴳ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴸ ⵢⴰⵔⴱⴰⵃ ⴰⴳⵔⴰ, ⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵡⴰⴳ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴸ ⵉ ⵄⴰⵡⴻⵏ ⴸⵉ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵔⵔⵉⴼ.
ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉ ⴰⴽⵓⴷ ⴰ [ⵙ ⵓ ⵔ] ⵉⵜ ⵅⴰⵔⴰⵕ ⴽⵜⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⵛⵔⴰⴼ ⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵢⴷⵓⴷ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷⵉ ⵍⵎⴰⵔⵔⵓⴽ. ⵓ ⵙⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵉⵜ ⵄⴰⵡⴰⵏ ⵙⵙ ⵉⵇⴰⵔⵉⴷⴻⵏ, ⵓ ⵙⵙ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ, ⵓ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉ ⵢⴵⴵⴰⵏ ⴸ ⴰⵡⵜⴰⵙ ⵏ [ⵙ ⵓ ⵔ]

ⵢⵙⵙⴰⵜⴰⵎ ⵡⴰⵢⵔⴰⵡ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴷ ⵖⴰⵔ ⵢⴻⵡⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏⵏⴰⵙ ⵅ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵔⵎⵄⴰⵡⴻⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏⴰⵖ ⴷ ⵙⵓⵢⵜⵎⴰⵜⵏⴰⵖ ⵉ ⵖⴰⵔ ⵉ ⴱⴷⴷⴰⵏ ⴰⴳ [ⵙ ⵓ ⵔ] ⵓ ⴽⵜⴰⵔ ⵅ ⴰⴱⵔⵉⴸ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵊⴰⴸ ⵉ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴸ ⵓⵖⵉⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵃⵓⵙⵙⵉ ⵙ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⴰⵖ.
ⵙⵙ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⴰ ⵉ ⵣⵉ ⴷ ⵖⴰⵔ ⵜⵡⴰⵊⵎⴰⵄ ⵎⵉⵏ ⵣⵉ ⵖⴰⵔ ⵏ ⴷⴰⵔⵇⴰⵏ ⵉⵙⵉⵜⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ,
ⴸ ⵢⵉⵏⴰ ⴸ ⵉⵙⵉⵜⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵉⵣⴰⵎⵎⴰⵎ ⵙⴰⴷⵓ ⵏⴰⵎⵔⴰ ⵢⴰ . 69920427

ⵏⴰⵎⵔⴰ ⵏ ⵔⴱⴰⵏⴽⴰ . NL29RABO 0323982808
ⵏⴰⵔⴰ ⴱⵉⴽ. RABONL2U

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *