ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ (SOR) ⴷⴳ ⴰⵙⴰⵔⵉ ⵏⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵎⵔⴰ.

ⵔⴱⴷⴰ ⵜⵖⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰⵙ ⵜⵎⵎⴰⵔ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓ ⵄⴰⴸ ⴰⵜ ⵙⴽⴰⵔ ⵅ-ⵡⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵓⵔⵣⵎ ⴸ ⵡⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴷ, ⵓ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⵜ ⵙⵙⵓⵄⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵣⴷⵓⴳⵉ ⵏ ⵡⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⴰⵙ.
ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵜⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⵜ ⵛⵔⵛ ⴷⵉ ⵎⵎⴰⵔⵔⴰ ⵓⵔⴰⵔⵏ, ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵔⵇⵉⵝⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵉ-ⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉ ⵄⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵉⵔⵉⴼⵢⵢⴰⵏ.

ⵓ ⴰⵎ ⵎⴰⵎⵛ ⵜⵙⵏⴰⵎ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵛⵔⴰⵛ ⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⴰⵙ ⵏ-ⵙⵙⴰⴼⵜ ⵢⵄⴸⵓⵏ ⴷⵉ ⵓⵜⵔⵉⵅⵜ ⴷⵉ ⵢⵉⴹ ⵏ-ⵢⴰⵏⵢⵉⵔ ⵉ ⵣⵉ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⴼⴰⴽⵚ ⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵓ ⵉ ⵢⵉⵏⵏⵉ ⵉ ⵡⵔ ⵢⵃⴹⵉⵔⵏ ⴷⵉ ⵓⵜⵔⵉⵅⵜ ⵣⵎⵎⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⴰⵙ ⵏ-ⵔⵃⴰⴷ 21-1-2018 ⵖⵔ ⴷⵉⵏⵁⴰⵅ.
ⴰⵎⵛⴰⵏ ⴱⴰⵛⵛⵉⵅ ( Zuiderstrandtheater)
ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968.

ⴰⴷ ⵢⵎⵎⴰⵡⵛ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⵉ SOR ⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵜ ⵙⵙⴰⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵎⴰⵔⵔ ⵢⵉⵏ ⵢⵅⵙⴰⵏ ⴰⴸ ⵙⵏⴰⵏ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⴳ ⴸ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵅⵙ ⴰ ⵜⴳ ⵜⵉⵡⵛⵛⴰ.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *