ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⵏⵚⵓⴷⴷⵉⵇ ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵟ ⵏ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2017- 2967!

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ (SOR) ⵝⴽⴽⴰⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰⵙ ⵎⴰⵃⴻⵏⴷ ⵎⴽⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵢⵢⴰⵛ ⵅ ⵃⴰⴷ ⵉ ⵢⴳⴳⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵣⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⴳ.

ⵙⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ ⴰⵏⵢⵢⴰⵛ ⵏ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ (SOR) ⵉⵔⴰⵃ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵒⵎⴰⵝⵏⴰⵖ [ ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⴻⵏⵚⴰⴷⴷⵉⵇ.

ⵓ ⵙⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵝⴻⵙⵉ ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⵏⵚⴷⴷⵉⵇ ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵟ ⵏ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ 2017-2967

ⵙⵓⵔ ⵜⵇⴰⴷⴰ ⴰⵜⵜⴰⵚ ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⵏⵚⴷⴷⵉⵇ ⵅ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰⵙ ⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

ⵜⴰⵍⵡⵉⵃⵜ ⵢⵎⵎⴰⵡⵛⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵔⴷⵉ ⵜⴻⵜⵡⴰⴳ ⵙⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ / Maartje Jaquet.

ⴰⴳⵔⴰⵡ (SOR)

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *