ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ

ⵄⴱⴱⴰⵣ ⵅ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴰ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ  ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ  ⵜⴰⵙⴳⴰⵄⴸⴰⴸ ⴰⵙⵓⵝⵔ.

ⵣⵣⴰⴼⴰⵔ ⵉ ⴰⵄⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵔⵛⴰⵎ, ⴳⴳⴰⵙ ⵙⴽⴰⵏ  ⵝⴳⴳⴰⵜ  ⴰⵎ  ( PDF )  ⵏⵉⵖ  ⴷ ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵎⴰⴷⵍⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰⵢ.