ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⵏⵚⵓⴷⴷⵉⵇ ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵟ ⵏ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2017- 2967!

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ (SOR) ⵝⴽⴽⴰⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰⵙ ⵎⴰⵃⴻⵏⴷ ⵎⴽⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵢⵢⴰⵛ ⵅ ⵃⴰⴷ ⵉ ⵢⴳⴳⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵣⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⴳ. ⵙⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ ⴰⵏⵢⵢⴰⵛ ⵏ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ (SOR) ⵉⵔⴰⵃ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵒⵎⴰⵝⵏⴰⵖ [ ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⴻⵏⵚⴰⴷⴷⵉⵇ. ⵓ ⵙⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵝⴻⵙⵉ ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⵏⵚⴷⴷⵉⵇ ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵟ ⵏ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ 2017-2967 ⵙⵓⵔ […]

[ⵙ ⵓ ⵔ ] ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵏⵊ ⵏ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

[ⵙ ⵓ ⵔ ] ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵏⵊ ⵏ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ. [ⵙ ⵓ ⵔ] ⵡⴻⵔ ⵢⴻⴵⴵⵉ ⴱⵓ ⵢⴻⵜⵡⴰⴳ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴸ ⵢⴰⵔⴱⴰⵃ ⴰⴳⵔⴰ, ⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵡⴰⴳ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴸ ⵉ ⵄⴰⵡⴻⵏ ⴸⵉ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵔⵔⵉⴼ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉ ⴰⴽⵓⴷ ⴰ [ⵙ ⵓ ⵔ] ⵉⵜ ⵅⴰⵔⴰⵕ ⴽⵜⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⵛⵔⴰⴼ ⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵢⴷⵓⴷ ⵏ […]