ⵔⴱⴷⴰ ⵜⵖⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰⵙ ⵜⵎⵎⴰⵔ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓ ⵄⴰⴸ ⴰⵜ ⵙⴽⴰⵔ.

ⵔⴱⴷⴰ ⵜⵖⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰⵙ ⵜⵎⵎⴰⵔ ⴰⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓ ⵄⴰⴸ ⴰⵜ ⵙⴽⴰⵔ.
ⵅ-ⵡⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵓⵔⵣⵎ ⴸ ⵡⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴷ, ⵓ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⵜ ⵙⵙⵓⵄⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵣⴷⵓⴳⵉ ⵏ ⵡⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⴰⵙ.

ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵜⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⵜ ⵛⵔⵛ ⴷⵉ ⵎⵎⴰⵔⵔⴰ ⵓⵔⴰⵔⵏ, ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵔⵇⵉⵝⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵉ-ⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉ ⵄⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵉⵔⵉⴼⵢⵢⴰⵏ.

ⵓ ⴰⵎ ⵎⴰⵎⵛ ⵜⵙⵏⴰⵎ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵛⵔⴰⵛ ⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⴰⵙ ⵏ-ⵙⵙⴰⴼⵜ ⵢⵄⴸⵓⵏ ⴷⵉ ⴷⵉⵏⵁⴰⵅ ⴷⵉ ⵢⵉⴹ ⵏ-ⵢⴰⵏⵢⵉⵔ ⵉ ⵣⵉ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴷⵙ.

ⵓ ⵉ ⵢⵉⵏⵏⵉ ⵉ ⵡⵔ ⵢⵃⴹⵉⵔⵏ ⴷⵉ ⵓⵜⵔⵉⵅⵜ ⵡⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⴷⵉⵏⵁⴰⵅ, ⵣⵎⵎⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⴰⵙ ⵏ- ⵙⵙⴰⴼⵜ 10-2-2018 ⵖⵔ ⵔⵓⵜⴻⵔⴷⴰⵎ.

ⴰⵎⵛⴰⵏ : ⴱⴰⵛⵛⵉⵅ zuidplein Rotterdam 
ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968.
ⴰⴷ ⵢⵎⵎⴰⵡⵛ ⴰⵎⵛⴰⵏ ⵉ SOR ⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵜ ⵙⵙⴰⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵎⴰⵔⵔ ⵢⵉⵏ ⵢⵅⵙⴰⵏ ⴰⴸ ⵙⵏⴰⵏ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⴳ ⴸ ⵎⵉⵏ ⵜⴰⵅⵙ ⴰ ⵜⴳ ⵜⵉⵡⵛⵛⴰ.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *