ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⵏⵚⵓⴷⴷⵉⵇ ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵟ ⵏ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2017- 2967!

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ (SOR) ⵝⴽⴽⴰⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰⵙ ⵎⴰⵃⴻⵏⴷ ⵎⴽⴽⵓⵍ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵢⵢⴰⵛ ⵅ ⵃⴰⴷ ⵉ ⵢⴳⴳⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵣⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⴳ. ⵙⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ ⴰⵏⵢⵢⴰⵛ ⵏ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ (SOR) ⵉⵔⴰⵃ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵒⵎⴰⵝⵏⴰⵖ [ ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⴻⵏⵚⴰⴷⴷⵉⵇ. ⵓ ⵙⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵝⴻⵙⵉ ⵏⴰⵊⴰⵜ ⴱⵏⵚⴷⴷⵉⵇ ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵟ ⵏ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ 2017-2967 ⵙⵓⵔ […]