ⴰⵇⴰⴸⵉ (SOR) ⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⴼⵓⵙ ⵉ ⵜⴰⵢⵔⴰⵡⵜ

ⴰⵢⵜⵎⴰ  ⴷ  ⵙⵓⵢⵜⵎⴰ  ⵜⴰⵢⵔⴰⵡⵜ ⴰ  ⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⴼⵓⵙ  ⵙⴰⴼⵉ  ⵜⴰⵜⵡⴰⴳ  ⵏⵛⵛⵉⵏ  ⵏⴼⵔⴰⵃ ⴰⵟⴰⴰⴰⵚ ⴷⵉ 23-12-2017 ⵝⴳⴰⴼⴼⴰⴸ  ⵝⵢⵓⵎⵉ  ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ (SOR)  ⵜⴰⵢⵔⴰⵡⵜ  ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵉⵏⵛⵔⴰⴼ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ  ⵏ ⵡⴰⵏⵁⵣⵣⵉ ⴰⵏⴼⵔⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

ⴰⵔⴰⵖⵉ ⵏ ⴷⴰⵖⵢⴰ ⵉ ⵜⴰⵡⵉⵣⴰ

ⵝⵢⵓⵎⵉ  ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ  ⵜⴰⵔⴰⵖⴰ  ⵉⵊ  ⵏ ⵓⵔⴰⵖⵉ  ⵏ  ⴷⴰⵖⵢⴰ  ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ  ⵢⵉⵏⵏⵉ / ⵜⵉⵏⵏⵉ  ⵉ ⴳⴳⵉ ⵣⵎⵎⴰⵔⵏ  ⴰⴸ ⴳⴳⴰⵏ  ⵝⵡⵉⵣⴰ  ⴰⴳ  ⵡⵎⴰⵜⵏⴰⵖ  ⵉⵍⵢⴰ ⴰⵃⵓⴷⵔⵉ. ⵉⵍⵢⴰⵙ  ⴰⵇⴰⵝ  ⴸⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵁⵔⴰⵛ  ⴷⵉ ⵏⵏⴰⴷⵓⵔ.