[ⵙ ⵓ ⵔ ] ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵏⵊ ⵏ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

[ⵙ ⵓ ⵔ ] ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷ ⵏⵊ ⵏ ⴰⵢⵔⴰⵡ ⵏ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ. [ⵙ ⵓ ⵔ] ⵡⴻⵔ ⵢⴻⴵⴵⵉ ⴱⵓ ⵢⴻⵜⵡⴰⴳ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴸ ⵢⴰⵔⴱⴰⵃ ⴰⴳⵔⴰ, ⵍⵍⴰ ⵢⴻⵜⵡⴰⴳ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴸ ⵉ ⵄⴰⵡⴻⵏ ⴸⵉ ⵝⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⵔⵔⵉⴼ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉ ⴰⴽⵓⴷ ⴰ [ⵙ ⵓ ⵔ] ⵉⵜ ⵅⴰⵔⴰⵕ ⴽⵜⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⵏⵛⵔⴰⴼ ⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴰⵢⴷⵓⴷ ⵏ […]