ⵜⵉⵎⵙⴳⴳⴰⵜ 2017

ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵔⵎⵊⴰⵔ ⵝⵅⵣⴰⵔ ⴸⵉ ⴰⵙ ⵏ ⵔⵅⵎⵉⵙ 25-1-2018 ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵢⵔⴰⵏ ⵖⴰⵔ ⵔⵎⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ.(SOR)

ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵔⵎⵊⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓⵜ ⵏⵏⴰⵙ ⴷⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⵓⴼⵉ ⴱⵓ ⵎⵉⵏ ⵡⴻⵔ ⴷⴰⵙ ⵢⵄⵊⵉⴱⵏ.
ⵜⵓⴼⴰ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵍⵉⵃ ⴽⵓⵍⵛⵉ ⴷⴳ ⵡⵎⵛⴰⵏ ⵏⵏⴰⵙ.

ⴱⴰⵣⵣ ⵏⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵉ ⵔⴰⵃ ⵖⴰⵔ ⵉⵎⴷⴱⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵎⵉ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ(SOR)
ⵅ ⵡⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵏ ⵉ ⴳⴳⵉ ⴳⴼⴹⵏ ⴸⴸ ⵜⵜⵛⵓⵏⵉ.

ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵔⵎⵊⴰⵔ ⵜⵉⵛ ⵜⵉⵎⵣⴳⴳⴰⵜ ⵉ ⵡⴰⵎⴷⴱⴱⴰⵔ ⵏ ⵔⵎⵊⴰⵔ ⵅ ⵓⵙⴳⴳⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⵓⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⴽⴰⵔ. ⴱⵓⵊⴰⵎⵄⴰ ⴰⵎⵖⵏⵓⵊ.

ⵓⵜⵔⵉⵅⵜ 25-01-2018.

ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵔⵎⵊⴰⵔ.
ⵏⴰⵊⴰⵜ ⵍⵢⵓⵏⵛⴰ.
ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⴰⵜⵉⵍⵉ ⴰⵎⴰⵢⴰ.
ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵁⴰⴱ ⴰⵣⴳⵡⴰⵖ.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *